loading
Regulamin sklepu internetowego Katechizmy.com

1. Aby dokonać zakupu Klient nie musi być zalogowany na stronie sklepu KATECHIZMY.COM. Wybrany produkt można jednym kliknięciem włożyć do koszyka. W każdej chwili można też zmodyfikować swoje zamówienie. Gdy już wybrane zostały interesujące Cię pozycje - kliknij przycisk "realizuj zamówienie". Następnie należy wybrać formę płatności i sposób dostawy.

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpocznie się w następujących przypadkach:

a/ w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Forma odbioru osobistego oznacza możliwość odbioru zamówionego towaru, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty kwoty na nasze konto przez system PayU za zamówioną pozycję.

b/ w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową za pośrednictwem PayU- w chwili autoryzacji karty. 

3. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU odbywają się na następujących zasadach:

  • płatności za pośrednictwem systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji,
  • Sklep internetowy udostępnia Klientom na swoim serwisie www odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane za pośrednictwem PayU do Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o. (CDAW) jako Partnera Systemu PayU, współpracującego przy obsłudze płatności w ramach Systemu PayU,
  • CDAW jest Partnerem Systemu PayU, który zawarł z PayU Umowę (Akceptant w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych).
  • Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie Sklepu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU, będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU, będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU, w celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na stronach internetowych Partnera i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

UWAGA: Dokonanie przelewu przez klienta nie daje gwarancji realizacji zamówienia. Przelew można wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia posiadania zamówionych pozycji oraz wysłaniu numeru faktury za zamówiony towar.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie towaru w magazynie lub u dostawców sklepu.

5. Po przyjęciu zamówienia przez sklep klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia i oczekuje na informację zwrotną o dostępności towaru.

6. Gdy można zrealizować tylko częściowo zamówienie, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, oczekuje na skompletowanie całego zamówienia, anuluje całe zamówienie).

7. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Po wystawieniu faktury i wysłaniu przesyłki, nie można anulować zamówienia.

9. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich.

10. Czas realizacji zamówienia, jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym liczą się dni robocze. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji  2 dni robocze (przygotowanie do wysłania przesyłki)  + czas dostawy.

Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem:

- Przesyłka kurierska, czas dostawy do 2 dni robocze

- usługi Paczkomaty InPost, czas dostawy do 2 dni robocze (zgodnie z regulaminem świadczenie usługi "Paczkomaty 24/7" przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.)

- usługi ORLEN Paczka - czas dostawy 2 dni robocze

- odbiór w Punkcie odbioru - czas dostawy do punktu -  2 dni robocze

Reklamacje i zwroty

12. Kupujący, który nie nabywa towaru dla celów związanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania nabytego towaru. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia Sprzedawcy. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu przesłanym Kupującemu jako załącznik w mailu informującym o wysłaniu towaru.

13. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, dokonane przez Kupującego płatności, z wyjątkiem płatności związanej z wyborem przez Kupującego innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru przez Sprzedawcę (n.p. związanej z wyborem przesyłki kurierskiej). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności należnych Kupującemu do czasu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu jego odesłania.

14. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 12, Kupujący ma obowiązek, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesłać Sprzedawcy pocztą towar, którego dotyczyła umowa, od której Kupujący odstąpił. Zwracany towar powinien być kompletny i nieuszkodzony, a Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Koszty przesłania towaru Sprzedawcy ponosi Kupujący.

15. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 12, nie przysługuje Kupującemu- konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..

16. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

17. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad sprzedanego towaru Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi uregulowanej w Kodeksie Cywilnym.

18. Kupujący, wykonując swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada sprzedanego towaru jest nieistotna. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy lub żądaniu obniżenia ceny jest bezskuteczne w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę towaru. Dochodząc uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący zastosuje procedurę reklamacyjną opisaną w pkt 19-20

19. Procedura reklamacyjna towarów sprzedawanych w sklepie internetowym ksiegarnianamiodowej.pl jest następująca:

a) W przypadku stwierdzenia wady sprzedanego towaru Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie, przedstawiając opis stwierdzonej wady oraz preferowany sposób załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę (obniżenie ceny, zwrot ceny w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, wymiana towaru na wolny od wad, naprawa, jeśli jest technicznie możliwa). Do zgłoszenia reklamacji Kupujący może wykorzystać formularz reklamacji dostępny na stronie sklepu. Do reklamacji należy dołączyć kopię faktury lub paragonu fiskalnego odnoszących się do reklamowanego towaru. Kupujący może złożyć reklamację w terminie 2 (dwóch) lat od wydania towaru.

b) Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania i zawiadomić Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji potrzebne okaże się zbadanie towaru przez Sprzedawcę lub dodatkowe informacje od Kupującego (n.p. w formie zdjęć fotograficznych), powyższy termin liczony jest od dnia dostarczenia przez Kupującego reklamowanego towaru lub wskazanych przez Sprzedawcę dodatkowych informacji.

c) W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się:

i) W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę towaru (bez kosztów wysyłki) w terminie 5 dni od otrzymania zwróconego przez Kupującego towaru, przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Termin 5-dniowy, o którym mowa powyżej, uznany będzie za zachowany w przypadku dokonania przez Sprzedawcę polecenia przelewu lub wysłania przekazu pocztowego. Warunkiem zwrotu ceny jest odesłanie towaru Sprzedawcy (wraz z fakturą lub paragonem fiskalnym). Odesłanie towaru następuje na koszt Kupującego; Sprzedawca nie przyjmie przesyłki wysłanej za pobraniem.

ii) W razie wyboru obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Kupującemu część zapłaconej ceny stanowiącą różnicę pomiędzy wartością towaru bez wad i towaru ze stwierdzoną wadą w terminie 5 dni od od rozpatrzenia reklamacji przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Termin 5-dniowy, o którym mowa powyżej, uznany będzie za zachowany w przypadku dokonania przez Sprzedawcę polecenia przelewu lub wysłania przekazu pocztowego.

iii) W razie wyboru przez Kupującego wymiany towaru, zostanie on, w terminie 10 dni od odesłania wadliwego towaru lub uwzględnienia reklamacji (w zależności o tego, co nastąpi później) wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe ( na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

iv) W przypadku, gdy naprawa reklamowanego towaru okaże się technicznie możliwa i Kupujący dokona wyboru tej opcji, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać naprawy bezzwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru i zawiadomić Kupującego o terminie ponownego wysłania naprawionego towaru.

20. W przypadku zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty jego przesłania na adres Sprzedawcy.

21. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim.

22. Wszelkie kwestie związane z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz stosunkiem prawnym powstałym na skutek zawarcia tej umowy regulują przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

23. Spory pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą mogą być rozwiązane przy wykorzystaniu postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego (przed sądem polubownym). Jeżeli strony nie skorzystają z możliwości postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego, sądem powszechnym miejscowo właściwym w sprawach związanych z umową między stronami będzie sąd miejsca wykonania umowy lub miejsca zamieszkania/siedziby strony pozwanej.

Rejestracja i ochrona danych osobowych

24. Zamówienie można złożyć bez rejestrowania się  w sklepie KATECHIZMY.COM.

25. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

26. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

27. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, poprzez wysłanie stosownego e-maila na następujący adres: katechizmy@katechizmy.com Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

28. Zarejestrowanie się w Sklepie przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez Kupującego w celach, o których mowa wart. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt. 1 ipkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego w szczególności marketing bezpośredni własnych towarów lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

29. Nasz zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji w GIODO w dniu 06.12.2013 r. (nr zgłoszenia - R 026705/1).

USTAW FILTR